van den akker handelsonderneming
hier niet dan nergens niet

Algemene voorwaarden

Versie geldig vanaf 10-10-2016

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van handelaar van den akker en op iedere tussen 
Handelaar van den akker en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder 
toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Handelaar van den akker. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk 
exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord 
gaat. Handelaar van den akker behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken 
van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van 
derden niet door Handelaar van den akker erkend.
1.4 Handelaar van den akkers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in 
het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Handelaar van den akker bestellingen tenminste binnen 30 dagen 
uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders 
overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om 
andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de 
bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Handelaar van den akker zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door 
Handelaar van den akker geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het 
rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot 
levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen 
rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk 
maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten 
wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), 
heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder 
opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De 
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na 
ontvangst schriftelijk melding te maken bij Handelaar van den akker. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 
dagen na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product 
slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van 
het product te kunnen beoordelen. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 
28 dagen na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een 
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief 
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn 
gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Handelaar van den akker zicht het recht om 
waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt 
Handelaar van den akker binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending dan wel 14 dagen na bewijs van 
retourneren (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud van de retourzending te worden vermeld), zorg
voor terugbetaling. Bij retourneren van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag inclusief eventueel 
berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retourneren van slechts een
deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. 
Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden 
nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
 dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is 
begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard 
dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de 
leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk 
persoonlijk karakter hebben
 producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
 verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden 
en waarvan de verzegeling na levering is verbroken
 verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken
 voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die
snel kunnen bederven of verouderen
 de levering van losse kranten en tijdschriften

5. Gegevensbeheer 

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Handelaar van den akker, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand 
van Handelaar van den akker. Handelaar van den akker houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet 
verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
5.2 Handelaar van den akker respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een 
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Handelaar van den akker maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf 
van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod 
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de 
totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en 
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de 
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over 
te gaan tot terugzending aan Handelaar van den akker) deze gebreken binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek 
schriftelijk te melden aan Handelaar van den akker. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele 
verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, 
beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaren en/of doorverkoop na constatering van gebreke, 
doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Handelaar van den akker gegrond worden bevonden, zal Handelaar van den akker de 
geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van 
Handelaar van den akker bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar 
keuze van Handelaar van den akker) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering 
van Handelaar van den akker gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Handelaar van den akker voor enige andere vorm van
schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, 
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Handelaar van den akker is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste 
roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Handelaar van den akker in gebreke is; B) de afnemer de 
geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de 
geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of
in strijd met de aanwijzingen van Handelaar van den akker en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
6.7 Handelaar van den akker neemt geen 2e hands producten retour. Er zit dus ook geen garantie op deze 2e hands producten.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Handelaar van den akker zich het recht voor de 
aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te 
wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Handelaar van den akker slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Handelaar van den akker gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Handelaar van den akker kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat 
de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 

8.1 Een overeenkomst tussen Handelaar van den akker en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Handelaar van den akker op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Handelaar van den akker behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te
accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na 
vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen
van etiketten, etc. op de internetsite van Handelaar van den akker gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen 
geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Overmacht 

10.1 Handelaar van den akker is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden 
nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet
voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het 
Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden 
geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de 
aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Handelaar van den akker alsmede van hulppersonen, 
ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Handelaar van den akker behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en
is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud 
van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Handelaar van den akker
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien Handelaar van den akker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. 
het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het 
een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige 
waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 

11.1 Handelaar van den akker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door 
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of 
raadpleeg onze website. 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Handelaar van den akker aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij 
Handelaar van den akker zolang de afnemer de vorderingen van Handelaar van den akker uit hoofde van de overeenkomst of 
eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te 
verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de 
afnemer de vorderingen van Handelaar van den akker wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige 
verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten,
een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Handelaar van den akker geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het 
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige 
andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Handelaar van den akker of een door 
Handelaar van den akker aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Handelaar van den akker haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar 
mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop 
willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Handelaar van den akker zo snel als redelijkerwijs verwacht 
mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op 
eerste verzoek ter inzage te geven aan Handelaar van den akker.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Handelaar van den akker en koper, welke niet in onderling
overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Bakel kennis, 
tenzij Handelaar van den akker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van 
de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de 
kantonrechter.